KAΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ.
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ(ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ,ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ,ΝΕΑ ΟΔΟΣ ,ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ;;;;

ΨΗΦΙΣΤΕ:ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;;;

ΨΗΦΗΣΤΕ¨:ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΑΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ;;;

ΨΗΦΗΣΤΕ .ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ WIKILEAKS.

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010


Το χρονοδιάγραμμα της αμκ της Aspis bank.

 

 

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/03/2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 16/03/2010 - 30/03/2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 16/03/2010 - 23/03/2010
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: EUROBANK EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής "η Τράπεζα") γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών Μετόχων της Τράπεζας της 23/07/2009 και το εξουσιοδοτηθέν από τη Γ.Σ. Δ.Σ. με την από 01/03/2010 συνεδρίασή του, αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €76.876.864,80 με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με την έκδοση 128.128.108 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,60 εκάστης σε αναλογία 2 νέες μετοχές προς 1 παλαιά μετοχή.
Σύμφωνα με την από 01/03/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 0,60 ΕΥΡΩ ανά νέα μετοχή (εφεξής η "Τιμή Διάθεσης").
Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23/07/2009 η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.
Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €115.315.297,20 και θα διαιρείται σε 192.192.162 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,60 εκάστη. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε € 76.876.864,80.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ορίζεται η 10/03/2010. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.,όπως ισχύει. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 12/03/2010 για την εν λόγω εισηγμένη Τράπεζα.
Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 16/03/2010 έως και την 30/03/2010. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 30/03/2010) παύουν να ισχύουν. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των ανωτέρω δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους, ήτοι την 16/03/2010. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 23/03/2010. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους.
Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης αυτών, θα ασκούν τα δικαιώματά τους στα καταστήματα της ASPIS BANK αυτοπροσώπως ή μέσω του εξουσιοδοτημένου χειριστή του λογαριασμού αξιών τους, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της «Ε.Χ.Α.Ε» , με καταβολή του αντιτίμου των νέων μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν, σε μετρητά σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την παρούσα αύξηση.
Για την παραλαβή της Βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της "Ε.Χ.Α.Ε", οι μέτοχοι θα απευθύνονται: (α) Στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακας), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), και (β) στην «Ε.Χ.Α.Ε» αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.
Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι μέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώνουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών. Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα είναι διαπραγματεύσιμη.
Σε περίπτωση που μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες νέες μετοχές, παρέχεται, κατά προτεραιότητα δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών στην Tιμή Διάθεσης ("Δικαίωμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχολουμένων") κατά μέγιστο αριθμό δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) αδιάθετων μετοχών, και ειδικότερα έως εννέα εκατομμύρια (9.000.000) μετοχές σε προσωπικό και μέλη διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας και έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) μετοχές σε προσωπικό και μέλη διοικητικού συμβουλίου των συνδεδεμένων με την Τράπεζα εταιρειών Aspis Leasing A.E., Aspis Credit A.E., Aspis International ΑΕΔΑΚ, και Aspis Α.Ε. Μεσιτείας Ασφαλίσεων. Στο "προσωπικό" της Τράπεζας και των ανωτέρω συνδεδεμένων εταιρειών συγκαταλέγονται εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονταν στις μισθοδοτικές καταστάσεις της ημερομηνίας προσδιορισμού των μετόχων-δικαιούχων δικαιωμάτων προτίμησης (record date), καθώς και όσοι απασχολούμενοι δεν συμπεριλαμβάνονταν στις καταστάσεις αυτές λόγω νόμιμης και προσωρινής απουσίας (λ.χ. λόγω σπουδών, άδειας άνευ αποδοχών). Κάθε ως άνω δικαιούχος θα δύναται να ασκήσει το Δικαίωμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχολουμένων για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών χωρίς περιορισμό στον αριθμό των μετοχών που ζητούνται, εφόσον φυσικά δεσμευθούν τα αντίστοιχα κεφάλαια.
Κατά την κατανομή των τυχόν αδιάθετων μετοχών στους ως άνω δικαιούχους θα ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα όλες οι αιτήσεις ίσες ή μικρότερες των 12.000 μετοχών ανά δικαιούχο (εφεξής "η Πρώτη Κατανομή Απασχολουμένων"). Εάν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών που απομένει μετά την Πρώτη Κατανομή Απασχολουμένων δεν επαρκεί για την ικανοποίηση του τυχόν τμήματος της ζήτησης κάθε δικαιούχου που υπερβαίνει τις 12.000 νέες μετοχές και εφόσον παραμένουν αδιάθετες μετοχές, μετά και την άσκηση ή απόσβεση του Δικαιώματος Προεγγραφής (ως περιγράφεται κατωτέρω) οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα ικανοποιηθούν για το άνω των 12.000 μετοχών τμήμα της ζήτησής τους κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 εδ. στ’ του Κ.Ν. 2190/1920 στην Tιμή Διάθεσης και χωρίς να υφίσταται οιαδήποτε υποχρέωση αναλογικής κατανομής αδιάθετων μετοχών, βάσει της ζήτησης.
Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ανωτέρω αντίστοιχους δικαιούχους.
Διευκρινίζεται ότι η άσκηση του Δικαιώματος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχολουμένων από υφιστάμενους μετόχους δεν αναιρεί την δυνατότητα των εν λόγω δικαιούχων να συμμετέχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης ή Δικαιώματος Προεγγραφής (όπως αυτό ορίζεται κατωτέρω) εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Το Δικαίωμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχολούμενων θα μπορεί να ασκείται κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, πλην των τελευταίων τριών (3) εργάσιμων ημερών της προθεσμίας αυτής, ήτοι μέχρι την 24/03/2010.
Εφόσον μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχολουμένων εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, παρέχεταιστους κατόχους υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ("Ε.Χ.Α.Ε.") τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 12.03.2010 και στους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α., δικαίωμα προεγγραφής ("Δικαίωμα Προεγγραφής") για την απόκτηση αριθμού μετοχών που δεν θα ξεπερνά το 10% του αριθμού των νέων μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που κατείχαν κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ή που αγοράζουν κατά την διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στο ΧΑ, εκ των εν λόγω αδιάθετων μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους.
Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιαθέτων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους ανωτέρω αναφερόμενους επενδυτές, αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιαθέτων μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. Τα καταβληθέντα ποσά των εγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες το ως άνω δικαίωμα.
Εφόσον μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, των Δικαιωμάτων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχολουμένων και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο με νέα συνεδρίαση του διαπιστώσει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο η δυνατότητα να εγγραφεί σε ειδικό "Βιβλίο Ζήτησης" για την απόκτηση απεριόριστου αριθμού τυχόν αδιάθετων μετοχών στην Τιμή Διάθεσης της αύξησης, ήτοι € 0,60 ανά μετοχή.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Βιβλίο Ζήτησης είναι :
(α) το ποσό προς επένδυση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου να είναι κατ’ ελάχιστον €500.000 πλην των ειδικών επενδυτών όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.3401/2005 άρθρο 2, παράγραφο 1 (στ). εδάφιο αα. για τους οποίους δεν υφίσταται όριο ελάχιστης συμμετοχής και
(β) να έχει χορηγηθεί η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του Ν. 3601/2007, εφόσον η τυχόν απόκτηση του αριθμού των αιτουμένων μετοχών θα έχει ως αποτέλεσμα το συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αποκτήσει, άμεσα ή/και έμμεσα, ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.
Οι επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Βιβλίο Ζήτησης οφείλουν να εκφράσουν εγγράφως το ανέκκλητο ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας στο Διαχειριστή του Βιβλίου Ζήτησης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Φιλελλήνων 10, 10557 Αθήνα, 1ος όροφος υπόψη κ. Γ. Παπαηλιού και κας Μ. Παπαϊωάννου) σχετική ενυπόγραφη επιστολή απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Οι επενδυτές στην επιστολή την οποία θα απευθύνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, πρέπει να αναγράφουν ολογράφως τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών και το ποσό που επιθυμούν να επενδύσουν, ονοματεπώνυμο, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ (που περιλαμβάνει αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους).
Με βάση τις έγγραφες επιστολές έκφρασης ενδιαφέροντος ο Διαχειριστής του Βιβλίου Ζήτησης θα οργανώσει το Βιβλίο Ζήτησης στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών τον οποίο επιθυμεί να καλύψει κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής.
Το Βιβλίο Ζήτησης θα ενεργοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης (31/03/2010), και θα παραμείνει ενεργό έως το τέλος της ίδιας εργάσιμης ημέρας, ήτοι τις 16:00.
Το αν και κατά πόσο θα ικανοποιηθεί η ζήτηση του κάθε επενδυτή, όπως αυτή θα έχει εκδηλωθεί στο Βιβλίο Ζήτησης, έγκειται στη διακριτική και απόλυτη ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 εδ. στ’ του ΚΝ 2190/1920. Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση αναλογικής κατανομής αδιάθετων μετοχών, βάσει της ζήτησης.
Αμέσως μετά τη σύγκληση του Δ.Σ. της Τράπεζας, η Eurobank EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ. θα ενημερώσει τους επενδυτές που συμμετείχαν στο Βιβλίο Ζήτησης, να καταθέσουν εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας στον ειδικό λογαριασμό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το ποσό που αντιστοιχεί στις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον τελικό αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών.
Τέλος εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας να αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.
Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα δικαιούνται μερίσματος από τυχόν κέρδη της χρήσης 2009, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή και εφόσον οι νέες μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ASPIS BANK, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 09/03/2010 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Τράπεζας («http://www.aspisbank.gr/amk2010»), την ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. («http://www.eurobank.gr/online/home/Disclaimer.aspx?id=78 »), την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών («www.ase.gr/ content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/»), καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («http://www.hcmc.gr»), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα κεντρικά γραφεία (Ομήρου 22, Τ.Κ.106 72, Αθήνα) της Τράπεζας, καθώς και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, 1ος όροφος, 105 57 Αθήνα. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Τράπεζα και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, υπεύθυνοι: Μαρία Αργυράκη (210 9986151), κα Παναγιωτοπουλου Χρυσούλα(210 99 86 142) και Γκέλη ''Αννα (210 9986150).

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This