KAΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ.
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ(ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ,ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ,ΝΕΑ ΟΔΟΣ ,ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ;;;;

ΨΗΦΙΣΤΕ:ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;;;

ΨΗΦΗΣΤΕ¨:ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΑΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ;;;

ΨΗΦΗΣΤΕ .ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ WIKILEAKS.

Σάββατο, 3 Απριλίου 2010


Σε 68,84% το ποσοστό κάλυψης της αμκ της Aspis Bank

Kατά ποσοστό 23,99% καλύφθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της Aspis Bank με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία δυο (2) νέες μετοχές για κάθε μια (1) παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ ανά μετοχή που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23.07.2009 και πραγματοποιήθηκε από τις 16.3.2010 έως και τις 30.3.2010. Κατεβλήθησαν 18.442.485,60 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 30.737.476 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 97.390.632 μετοχές έμειναν αδιάθετες.
Με την από 01.4.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας από τις 97.390.632 αρχικά αδιάθετες μετοχές, 57.459.972 μετοχές διατέθηκαν ως εξής:
(i) Στους ασκήσαντες Δικαίωμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχολουμένων διατέθηκαν 288.876 νέες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,23% της αύξησης.
(ii) Στους ασκήσαντες Δικαιώματα Προεγγραφής διατέθηκαν 1.027.400 νέες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,80% της αύξησης.
(iii) Στους συμμετέχοντες με έγγραφη επιστολή στο Βιβλίο Ζήτησης διατέθηκαν 55.324.030 νέες μετοχές, ήτοι ποσοστό 43,18% της αύξησης. Σημειώνεται ότι στο Βιβλίο Ζήτησης συμμετείχε, σύμφωνα με τις από 09.02.2010 και 02.03.2010 σχετικές ανακοινώσεις, το ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. στο οποίο διατέθηκαν 50.094.030 νέες μετοχές. Μετά από την ολοκλήρωση της παρούσας αυξήσεως και σύμφωνα με τις έως σήμερα αναληφθείσες-διατεθείσες μετοχές, το ποσοστό του επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας αναμένεται να ανέλθει σε 32,90%.
(iv) Τέλος, υποβλήθηκαν προς το Δ.Σ. της Τράπεζας αιτήσεις επενδυτών που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυψη αδιάθετων μετοχών στους οποίους διατέθηκαν 819.666 νέες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,64% της αύξησης.
Κατόπιν των ανωτέρω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 68,84% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων αναμένεται να διαμορφωθεί σε 52.918.468,80 Ευρώ.
Σε συνέχεια της από 19 Μαρτίου 2010 δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009, η Τράπεζα μετά τη σχετική έγκριση των αρχών, θα εκδώσει Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου. Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από την δημοσίευση του Συμπληρώματος, μέσω της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης, προεγγραφών, άσκησης του Δικαιώματος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Απασχολουμένων ή και μέσω της συμμετοχής τους στο Βιβλίο Ζήτησης, μπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση του Συμπληρώματος. Για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ως προς τις ημερομηνίες ενδεχόμενης υπαναχώρησης, θα συμπεριληφθεί στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου ακριβές χρονοδιάγραμμα.
Κατόπιν των ανωτέρω, και υπό την αίρεση τυχόν υπαναχωρήσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά 52.918.468,80 Ευρώ, με την έκδοση 88.197.448 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη.
Οι νέες μετοχές που προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή, με πίστωση της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών στο ΣAΤ.
Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.

.

Στο 32,9% η συμμετοχή του Τ.Τ. στην Aspis Bank μετά την ΑΜΚ 

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης των μετόχων, του επενδυτικού κοινού και κάθε ενδιαφερόμενου, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο γνωστοποιεί σύμφωνα με το Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παρ. 2 (δ), της Απόφασης 3/347/12.07.2005, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια των από 9ης Φεβρουαρίου 2010 και 2ας Μαρτίου 2010, σχετικών εταιρικών του ανακοινώσεων, ότι αναφορικά με την πρόθεσή του για την απόκτηση συμμετοχής, επί του συνολικού, μετά από την ολοκλήρωση της αυξήσεως, μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Aspis Bank Α.Τ.Ε., σε ποσοστό που θα κυμαίνεται από 30% έως κατ' ανώτατο όριο 32,9%, από τις τυχόν τελικά αδιάθετες μετοχές,
I.ενεγράφη στο "Βιβλίο Ζήτησης"(*), για την απόκτηση από τις "αδιάθετες μετοχές" που προέκυψαν, ικανού αριθμού νέων μετοχών, ώστε να εξασφαλίζεται ποσοστό συμμετοχής ύψους 32,9% επί του τελικού μετοχικού κεφαλαίου, στην τιμή διάθεσης των 0,60 λεπτών του ευρώ ανά μετοχή,
II.έλαβε από τις "αδιάθετες μετοχές" που προέκυψαν, βάσει της από 1ης Απριλίου 2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Aspis Bank A.T.E., συνολικά 50.094.030 νέες μετοχές, προκειμένου μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, να κατέχει ποσοστό 32,90% επί του τελικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.
Δεδομένου ότι η Aspis Bank A.T.E. ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην έκδοση "Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου", παρέχοντας παράλληλα στους επενδυτές, δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά ή την εγγραφή τους στην αύξηση με οποιονδήποτε τρόπο, σημειώνεται ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο διατηρεί αντίστοιχο δικαίωμα αναλογικής υπαναχώρησης, προκειμένου το ποσοστό συμμετοχής του στο τελικό μετοχικό κεφάλαιο της Aspis Bank A.T.E., μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και σε κάθε περίπτωση, να διαμορφωθεί στο ποσοστό του 32,90%.
(*) σύμφωνα με τους "Όρους Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου", (ενότητα 4.3. του Ενημερωτικού Δελτίου της Aspis Bank A.T.E., ημερομηνίας 8ης Μαρτίου 2010).

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This